Utopiske Horisonters logo

Socialøkologi

Bæredygtig forvandling & Demokratisk fornyelse

tilbage til start
emailSocialøkologi er en måde at forholde sig til de udfordringer og konflikter, hvor vi selv er en del af problemet i kraft af vores livsstil. Opgaven er at skabe sammenhænge mellem løsningen af (miljø)problemerne og de sociale sider af vores liv, således at det at ændre livsstil i en bæredygtig retning, ses som en højnelse af ens livskvalitet. Udgangspunktet er, at det enkelte menneskes vilkår er lige så vigtigt som gruppens og hele organisationens vilkår. Arbejdsformerne bygger på dialog og konsensus, og indholdet skabes ud fra deltagernes ønsker, behov og ressourcer. Socialøkologi er en transformerende arbejdsform, hvor diskussion vendes til dialog og hvor skjult magt og skjulte dagsordner vendes til åben magt og åbne dagsordener, hvorved der skabes et rum af gensidig respekt og forståelse. I den situation bliver samværet og samtalen en fælles læreproces på både det individuelle, kollektive og organisationsmæssige plan. En læreproces der igangsætter bæredygtig forvandling og demokratiske fornyelse.

Følgende er link til artikler om socialøkologi:

Den Folkelige Tænketank - bæredygtig udvikling i din kommune

Folkeoplysning om bæredygtig udvikling kan bidrage i kampen mod klimaforandringerne.
Artikel af Ditlev Nssen, februar 2007

Fra vælger til medskaber, et demokratisk udviklingsarbejde der udspringer af demokratikonsulentuddannelsen,
Resume af Malmö Hållbar Stad, oktober 2005

Dialog og konsensus fremmer demokratiet
Dialogen kan karakteriseres som en gensidig udforskningsproces, hvor parterne hver for sig og sammen undersøger hvorfor modparten tænker og handler som han gør. Hvad er det for historier, erfaringer, bekymringer og fremtidshåb, der ligger til grund for hans tanker eller handlinger. Når vi vælger dialogen har vi et ønske om at forstå og blive forstået og et ønske om at lære nyt om sig selv, den anden og den fælles verden. I dialogen sætter vi os i hinandens sted, hvor igennem vi kan finde frem til helhedens interesse.
Artiklen er skrevet til en bog om økosamfund i Danmark, som udgives af Landsforeningen for Økosamfund i maj 2003.

Socialøkologisk pædagogik kan skabe lyst og mod til bæredygtig forvandling og demokratisk fornyelse
Artiklens første udgave er bragt i LØS-NET nr. 29, september 2001

Bæredygtigt lokalsamfund år 2020
Et demokratisk udviklingsprojekt, der igennem sin virkeliggørelse skal være med til, at fremme en bæredygtig udvikling i lokale samfund. Projektet er indsendt som bidrag til regeringens nationale agenda 21 strategi i maj 2001.

Socialøkologi - stier der kan blive til veje
Artiklen er bragt i LØS-NET nr. 18, december 1998

Foredrag og workshop

Links om Socialøkologi:

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk