Utopiske Horisonters logo

Bæredygtig forvandling gennem demokratisk fornyelse

tilbage til start
email


"Christiania er vores universitet", sagde André om Christiania. Vrøvl tænkte jeg. Siden har jeg indset, at jeg er studerende i Livets Skole, afdelingen for sociale eksperimenter. At leve og lære i et eksperimenterende samfund er en gave, fordi det skaber grundlag for usædvanlige læreprocesser og nye erkendelser.
Foredragene bygger på det jeg er blevet beriget med som studerende, underviser, procesleder, kasserer og utopist i Christiania, Utopiske Horisonter, Center for Konfliktløsning og i Økosamfundsbevægelsen.
Foredragene er ikke kun envejs. Deltagerne inddrages aktivt gennem spørgsmål, øvelser og dialog. Et foredrag kan vare fra 2 til 4 timer. Prisen ligger fra 3.500 kr. til 5.000 kr.
Foredragene udbydes også på www.foredragsportalen.dk


Det Gode Møde
Lyst til deltagelse forudsætter gode oplevelser

Fremtidspædagogik
Kompetencer til at medskabe fremtiden

Socialøkologi
Samfundsproblemer og de sociale sider af vores liv

Lederskab og politiske kultur
Vitalisering af den demokratiske kultur

Samfundets udviklingsafdeling
Det sociale eksperiment som udviklingsrum

Lokale pengesystemer
Komplementære valutaer kan fremme lokal og regional udvikling

Kunsten at løse konflikter
Introduktion til konfliktløsning

Ikkevoldelig kommunikation
Introduktion til girafsprog

 


 

Det Gode Møde
Lyst til deltagelse forudsætter gode oplevelser

Vi har mange møder i vores kultur. Mange af dem giver ikke den energi og klarhed, som skaber afklaring og bevægelse. I stedet tappes den sociale energi af dårlig planlægning og skjulte dagsordener.
Er det vigtigt, at deltagerne er engagerede, må du højne mødernes sociale og demokratiske kvalitet. Vi må skabe møder, hvor alle inddrages i dialogen. Hvor der er klarhed i motiver, beslutningsprocesser og rollefordeling. Hvor vi kan skabe fremtids-billeder, der er i overensstemmelse med de mennesker, der skal udføre og leve med beslutningerne. Det gode møde sigter efter demokrati som samtale*.

Foredraget/kurset henvender sig til alle der er interesseret i at forbedre deres mødekultur.

Varighed: 2 - 3 timer
Udstyr: Powerpoint/overhead projektor, flipover og caféopsætning

* Hal Koch: Hvad er demokrati (1945). "En god mand at gå til, når demokratiet som styreform og omgangsform mellem mennesker er på tale."

 

Fremtidspædagogik
Kompetencer til at medskabe fremtiden

Om vi vil det eller ej, er vores daglige handlinger med til at skabe fremtiden. Og vores fremtidsforestillinger styrer vores handlinger i nuet. Ønsker vi at blive medskabere af den fremtid, vi finder betydningsfuld, må vi arbejde med metoder, som giver plads til forskellighed samtidig med, at der laves visioner for fremtiden.
Fremtidspædagogik bygger på demokrati som samtale* og giver kompetencer, der vil berige vores demokratiske tradition. Den pædagogiske opgave er at skabe sammenhæng mellem aktuelle udfordringer, oplevelsen af livskvalitet og et perspektiv, der taler til det enkelte menneskes håb og bekymringer.
Fremtidspædagogik er et bud på en moderne demokratisk dannelse.

Foredraget henvender sig til uddannelser hvor projektarbejde, tværfaglighed og demokrati er på dagsordenen.
Læs mere: Socialøkologiske pædagogik og Demokratisk udviklingsarbejde.

Varighed: 2 - 3 timer.
Udstyr: Powerpoint/overhead projektor, flipover, cd-afspiller og evt. caféopsætning

* Hal Koch: Hvad er demokrati (1945). "En god mand at gå til, når demokratiet som styreform og omgangsform mellem mennesker er på tale."

 

Socialøkologi
Samfundsproblemer og de sociale sider af vores liv

Socialøkologi er en måde at forholde sig til fremtiden og de problemer hvor vi selv er en del af problemet i kraft af vores adfærd. Opgaven er at skabe sammenhæng mellem løsningen af (miljø)problemerne og de sociale sider af vores liv, så det at ændre livsstil forbindes med øget livskvalitet.
Socialøkologiens udgangspunkt er, at det enkelte menneskes vilkår er lige så vigtigt som gruppens og samfundets vilkår. Arbejdsformen bygger på dialog, åbenhed og tydelighed i beslutningsprocessen. Indholdet skabes ud fra deltagernes spørgsmål, behov, ressourcer, håb og bekymringer. Målet er at igangsætte udviklingsprocesser, der sigter mod bæredygtig forvandling og demokratisk fornyelse.

Foredraget har karakter af en workshop, hvor deltagerne får en oplevelse af socialøkologi i praksis.
Læs mere: Socialøkologi.

Varighed: 21/2 time (kan med fordel forlænges til 4 timer).
Udstyr: Powerpoint/overhead projektor, flipover, cd-afspiller og caféopsætning


 

Lederskab og politisk kultur
Vitalisering af den demokratiske kultur

Mange fravælger det politiske liv, fordi dialogen og de betydningsfulde spørgsmål overskygges af spindoktorer og populistiske strømninger. Vi gøres ofte til tilskuere i stedet for at blive inddraget i de demokratiske processer.
Kan vi vitalisere den demokratiske kultur ved at hente inspiration fra konfliktløsningens og økosamfundenes verden. Og udvikle en politisk kultur, hvor lederskabet stiller flere spørgsmål end svar. Hvor vejen er lige så vigtig som målet.

Til dig, der synes, at det politiske liv skriger til himlen efter fornyelse.
Læs mere: På hvis gulv, skal vi danse? fra tidsskriftet SALT, dec. 2004

Varighed: 2 timer
Udstyr: Flipover, powerpoint/overhead projektor og evt. caféopsætning


 

Samfundets udviklingsafdeling
Det sociale eksperiment som udviklingsrum

Det bæredygtige samfund skal (gen)opfindes. Derfor er der brug for bæredygtige eksperimental zoner, hvor mennesker helhjertet kan forske i bæredygtighedens mange dimensioner.
En bæredygtig eksperimental zone er et område, hvor værdier og prioriteter er anderledes end i det normale samfund. Her kan man eksperimentere uden at ramle ind i, hvad det normale samfund sætter af forbud, grænser og administrative besværligheder. Her er alle løsninger tilladte, blot de løser problemerne lige så godt eller bedre end kendte metoder. Christiania er et levende eksempel på en sådan zone.
Foredraget falder i 3 dele: Betragtninger omkring eksperimentelle zoner. Erfaringer fra Christiania. Og et bud på hvordan myndigheder bør forholde sig til fremtidige eksperimentelle zoner.

Læs mere: Sociale eksperimenter + Erfaringer fra Christiania.

Varighed: 21/2 time.
Udstyr: Powerpoint/overhead projektor, flipover og caféopsætning


 

Lokale pengesystemer
Komplementære valutaer kan fremme lokal og regional udvikling

Mere end 2500 lokalsamfund og regioner er begyndt at lave lokale pengesystemer, der fungerer side om side med nationale valutaer. Erfaringerne viser, at lokale pengesystemer er arbejdsskabende, styrker lokalsamfundenes udvikling, fremmer lokal bæredygtig produktion og/eller er med til at skabe større social retfærdighed i lokalsamfundet.
En barriere i etableringen af nye bæredygtige økonomier er vores berøringsangst over for penge. Penge lugter fordi de er forbundet med magt, status og udnyttelse. Og vores pengeanliggender er ofte mere privat end vores sexliv.

Foredraget udspringer af mine fremtidsbilleder og dét, jeg har lært om økonomi og penge i Christiania og økosamfundsbevægelsen.
Læs mere: Bæredeygtig økonomi og komplementære valutaer.

Varighed: 2 timer.
Udstyr: Powerpoint/overhead og flipover


 

Kunsten at løse konflikter
Introduktion til konfliktløsning

Konflikter er en del af livet og hører med til al forandring. Uløste konflikter kan gøre ondt, binde energi og fastlåse relationer. På den måde kan konflikter være ødelæggende for personlige, arbejdsmæssige og samfundsmæssige forhold.
På den anden side kan mennesker lære at forstå og håndtere konflikter så konstruktivt, at den bundne energi frigives og fører til udvikling. Konfliktløsning er en proces, som resulterer i ny indsigt og nye redskaber

Til arbejdspladsen, foreningen eller skolen der gerne vil blive bedre til at forstå, møde, løse og forebygge konflikter.
Læs mere: Center for Konfliktløsning

Varighed: 2 til 4 timer.
Udstyr: Powerpoint/overhead og flipover


 

Ikkevoldelig kommunikation
Introduktion til girafsprog

Girafsprog er en metode til at skabe kontakt og åbne for dialog i vanskelige og konfliktfyldte situationer. Formålet er at etablere en kontakt der har fokus på egne og modpartens følelser og behov. Når vi kun taler for os selv og samtidig formår at give plads til den anden, opstår et nyt og ligeværdigt møde. Det er en anden måde at møde konflikter på - uden bebrejdelser, kritik og fordomme.

Til dig der gerne vil blive bedre til at møde konflikterne åbent og undersøgende med udgangspunkt i Marshall Rosenbergs kommunikationsmodel.
Læs mere: Center for Konfliktløsning

Varighed: 2 - til 4 timer.
Udstyr: Powerpoint/overhead og flipover

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk