Utopiske Horisonters logo

UDDANNELSESDEMOKRATI
OG SKOLEMILJØ

tilbage til start
emailUDVIKLING AF
UDDANNELSESDEMOKRATI OG SKOLEMILJØ

(Dette er i sin tekst rettet mod et gymnasium, men det brugbart på tekniske skoler, mellemlange og videregående uddannelser.)


1. Motivering

Baggrunden for udviklingsarbejdet er elevernes ønske om mere demokrati i uddannelsen, gymnasiets ønske om at eleverne benytter de eksisterende mulighederne for demokratisk indflydelse og regeringens ønske om, at elevernes indflydelse og ansvar øges, således at eleverne får medindflydelse og medansvar for anliggender der vedrører dem.


2. Formål

Udviklingsarbejdet har til formål at udvikle skoledemokratiet og styrke gymnasiets demokratiske kultur, gennem igangsætning af 26 fremtidsværksteder for gymnasiets elever, lærere og evt. teknisk-administrativt personale.

Meningen er at forslag til forbedringen af skolemiljøet skal tage sit udgangspunkt i den daglige gymnasiehverdag og at udviklingstiltag skal udspringe af og komme fra deltagerne i fremtidsværkstederne.

Til at følge udviklingsarbejdet nedsættes en følgegruppe bestående af en samfundsfaglig 3.g klasse, som får det som undervisningsprojekt at følge og evaluere forsøget.

Målgruppe
Den primære målgruppe er eleverne, og den sekundære målgruppe er lærerne.

4. Om metoden

Fremtidsværkstedet er valgt, fordi det er en demokratisk arbejdsmetode der er velegnet i selvforvaltningsprocesser. Der er ingen skjult dagsorden og der er ikke på forhånd defineret nogle bestemte mål. Fremtidsværkstedet handler om at åbne for en utopisk horisont; at man legende "åbner fremtidens porte", frem for kun at sætte Jn fremtidsvision på dagsordenen. Formen er anderledes i f.h.t. andre mødeformer. Der tales i stikord uden lange monologer. Alt tages alvorligt men nødvendigvis ikke højtideligt. Den frie men struktureret form imødekommer deltagernes selvcencur. De ikke velformulerede, der ikke er vant til at blive hørt, høres. Mødet kan udvikles til et ligeværdigt møde deltagerne imellem. Fremtidsværkstedet kan hjælpe elever, lærere og ledelse til at blive bedre til at arbejde sammen - om fremtidens skoledemokrati.

Fremtidsværkstederne er af 2 dages varighed og afsluttes med et 2 dags opfølgningsmøde 4 - 6 uger senere.

5. Procesbeskrivelse

Udviklingsarbejdet forløber i 3 faser; forberedelse, gennemførelse og evaluering. Det gennemføres med hjælp fra 6 værkførere (RUC-studerende: tek.sam./voks.pæd.), en eksterne konsulent og den projektansvarlige.

1. fase: I samarbejde med den eksterne konsulent og den projektansvarlige afholder værkførerne et forberedelsesmøde omkring fremtidsværkstedets metodik.

Der afholdes to pilotværksteder. Et for elevrådet og et for følgegruppen (3.g samfundsfaglig). Deltagerne i elevrådsværkstedet opfordres til at deltage som hjælpeværkfører i de 24 værksteder. Der afholdes fælles forberedelse og teambuilding for værkførere og hjælpeværkførere.

I samarbejde med elevrådet og fællesudvalget formuleres værkstedernes temaer og sammenkøring og formidlingen planlægges. Det overordnede tema for fremtidsværkstederne er "Vores liv og uddannelse på Himmelev Gymnasium", hvorunder temaer som "elevdemokratiet på gymnasiet", "pædagogisk fornyelse og elevindflydelse på undervisningen" og "et grønnere gymnasium" kunne være aktuelle.

Desuden skal det overvejes hvordan fremtidsværkstedernes resultater og realiseringen af disse kan indgå i undervisningen.

Der laves et fremtidsblad der udkommer i 6-12 udgaver. Fremtidsbladet redigeres af en af gymnasiets klasser som et undervisningsprojekt.

2. fase: De 24 fremtidsværksteder gennemføres i de 4 hjemstavne (afdelinger) over 4 uger. Hver hjemstavn laver en fælles formidling til resten af gymnasiet. Opfølgningen på værkstederne kan ske i de enkelte værksteder eller på tværs af værkstederne hvis der er sammenfald i temaerne. Efter opfølgningen lægges der op til endnu en formidling til resten af gymnasiet. Derefter forventes en igangsætning af udviklingstiltag.

Udviklingsarbejdet afsluttes med et fællesarrangement for hele gymnasiet

3. Fase: Der afsluttes med en åben dialog/reflektion omkring udviklingsarbejdet. Derefter evalueres det med indlæg fra elevrådet, følgegruppen, værkførerne, den eksterne konsulent, lærerne og ledelsen.

Udviklingsarbejdets tyngde ligger i 2. fase gennemførelsesfasen, der såvel aktivitetsmæssigt, budgetmæssigt og tidsmæssigt vejer tungest.

1. fase:

Planlægnings- og forberedelsesfase.

Forberedelsesmøde omkring fremtidsværkstedets metodik.

Afholdelse af to pilotfremtidsværksteder

Forberedelse og /teambuilding for værkførere og hjælpeværkførere.

2. fase:

Gennemførelsesfase

24 fremtidsværksteder incl. formidling og opfølnigsmøder og formidling

Igangsætning af udviklingstiltag.

3. fase:

- Evaluering. Forsøgets resultat formidles i rapportform.

Rapporten vil indeholde: - Erfaringer med fremtidsværkstederne

- Erfaringer med forsøget på såvel elev og lærerside

- Evaluering af udviklingstiltag

- Perspektivering

 

6. Tidsplan

1. fase 10.08.99 - 15.10.99

2. fase 18.10.99 - 17.12.99

3. fase 01.01.00 - 31.03.00

 

7. Organisation

Der nedsættes en projektledelsesgruppe bestående af repræsentanter fra gymnasiets ledelse, repræsentanter fra elev- og lærerrådet, en værkfører og en ekstern konsulent.

Under projektledelsesgruppen nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter fra gymnasiets udviklingsafdeling, repræsentanter fra elev- og lærerrådet, en værkfører og en ekstern konsulent.

Det er projektledelsesgruppens opgave:

- at deltage i forberedelsen

- at være ansvarlig for afholdelse fremtidsværkstederne og 'follow up'

- at deltage i planlægningsmøder

- at medvirke i evaluerings forløbet

- at medvirke i udarbejdelsen af den endelige rapport

Det er projektfølgegruppens opgave at:

- at følge processen og give input

- at formidle projektets resultater gennem processen

Administration af projektet forestås af gymnasiets administration.

Projektansvarlig:  Ditlev Nissen, tømrer og lærer, underviser i Center for Konfliktløsning.

Projektledelsesgruppe:
Ditlev Nissen.
Gitte Olin Larsen, værkfører, specialestuderende på RUC.
Repræsentanter fra gymnasiets ledelse, elev- og lærerråd.

Følgegruppe:
Kurt Aagaard Nielsen, ekstern konsulent, professor i organisation og læring på RUC.
Repræsentanter fra gymnasiets udviklingsafdeling, følgegruppen (3.g samfundsfaglig), værkførerne, fremtidsbladets redaktion, elev- og lærerråd.

© Ditlev Nissen, juni 1999.

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk