Utopiske Horisonters logo

Artikel i LLNYT
04.04.99

tilbage til start
emailDEMOKRATIET SKAL HAVE BEDRE VILKÅR I FREMTIDEN

LL må arbejde på at kulturen
på seminariet og i LL
ikke blot afspejler en demokratisk tankegang.
Tankegangen skal udmøntes i en demokratisk livsform

Det var med interesse at jeg åbnede det sidste nummer af LL-NYT med temaet demokrati, men jeg synes at det handlede for lidt om demokrati og for meget om organisatorisk navlepilleri. Men det skyldes at min association på demokrati handler om demokratikultur, demokratiske kompetencer og praktisk pædagogik der styrker en demokratisk udvikling.

Bladets artikler afspejler at der er en demokratisk ubalance i LL, der nu skal udredes igennem en diskussion om den fremtidige demokratiske praksis i LL. En diskussion som kan være livgivende - men nemt risikere at blive tung og indforstået i forhold til medlemmerne.

Det er ikke kun i LL at det er svært at få demokratiet til at fungere på en god og livgivende måde. Et utal af interesseorganisationer, ngo´er, foreninger og projekter der er drevet af ildsjæle og idealister lider af en demokratisk ubalance, der ofte ender i kiv og strid. Man formår ikke at etablere en dialog hvor man samtaler sig frem til visionære og bæredygtige løsninger på de problemer organisation gerne vil være med til at løse. I stedet diskuteres "endnu engang demokrati" eller organisatoriske ændringer - og ofte glemmer organisationen at lytte til gulvet.

Demokrati er noget vi leger
For mig at se handler denne demokratiske ubalance bl.a om, at vi ikke oplever og tilegner os demokratisk praksis i uddannelsessystemet. Hal Koch, som mange lærerstuderende kender, skriver at "demokrati er en tankegang, en livsform, som man tilegner sig og lever igennem alle livets relationer". Virkeligheden på de fleste uddannelsesinstitutioner er, at demokrati er en tankegang - et flot ideal - men ikke en livsform. I uddannelsessystemet tilegner vi os ikke demokratisk sindelag og kompetencer. Vi leger demokrati, men vi lever det ikke. Nogen studerende bruger det politiske (i LL) som læringsmulighed, men hvad med også at bruge det demokratiske som læringsmulighed?

Det demokratiske som læringsmulighed
Inden for de sidste 20-30 år er der udviklet procesorienterede arbejdsmetoder (også kaldet socialøkologiske metoder) der på hver sin måde indeholder Hal Kochs demokratiideal, f.eks. fremtidsværksted, cafe-seminar, konfliktløsning, teambuilding m.m. Arbejdsmetoder der stimulerer det demokratiske sindelag og som igennem oplevelse af processen giver deltagerne muligheder for at tilegne sig demokratiske kompetencer. Disse kompetencer anser jeg for øvrigt som en forudsætning for, at vi kan tage ansvar for egen læring.

Det er min overbevisning at disse arbejdsmetoder vil spille en positiv rolle i fremtidens samfund og det oplagt at disse metoder bruges som pædagogiske værktøjer i nutidens skole og uddannelse.

Derfor er min forventning til LL´s diskussion om demokrati, at LL iværksætter to initiativer, der henholdsvis skal styrke organisationens demokratiske liv og være med til at udvikle seminariernes demokratiske kultur.

"Fremtidsværkstedet sparker røv"
Ovenstående er et citat fra DSR-gruppen på Hovedstadens PædagogSeminarium, der de sidste 4 år har lavet et årligt fremtidsværksted. Fremtidsværkstedet (og de andre nævnte arbejdsmetoder) formår at løfte deltagerne op over den sædvanlige kiv og strid og flytter dem derhen hvor energien og engagementet er. Min erfaring igennem flere års arbejde med procesorienteret arbejdsmetoder er, at de skaber et ligeværdigt samvær deltagerne imellem samtidig med at væsentlige og vedkommende spørgsmål er på dagsordenen. Og det sparker røv - både mentalt og i handling.

De procesorienterede arbejdsmetoder kan bruges på alle niveauer i LL, og vil uden tvivl flytte fokus fra det organisatoriske navlepilleri til hvad LL ønsker sig af fremtiden. Sidst men ikke mindst kan disse arbejdsmetoder afhjælpe det demokratiske underskud i LL, da metoderne er med til at opkvalificere deltagernes muligheder for at kommunikere opad i organisationen, fordi de bliver bedre til at formulere og forfølge egne mål.

Derfor bør LL opfordre og stimulere de lokale LL og DSR grupper til at benytte procesorienterede arbejdsmetoder, samtidig med at LL regionalt og centralt arrangerer stormøder, konferencer og kurser i disse metoder, med det formål at fremme LL´s demokratiske liv.

Sæt gang i pædagogisk udviklingsarbejde
Som sagt er en af grundene til at LL m.fl. lider af en demokratisk ubalance, at medlemmerne ikke har tilegnet sig de fornødne demokratiske kompetencer efter mange år i uddannelsessystemet. Det kan LL råde bod på ved at være med til at iværksætte pædagogiske forsøgs- og udviklingsarbejder hvor disse metoder benyttes i undervisningen og i seminariets demokratiske liv, f.eks. i forbindelse med temadage og -uger. Der er et utal af muligheder! I LL sammenhænge ville en lærerig og demokratisk mulighed være, at man efter oplæg/information om procesorienteret arbejdsmetoderne afholdt et fremtidsværksted over temaet "Pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde der fremmer seminariernes demokratiske kultur". Deltagerne vil opleve processen samtidig med at de udvikler visioner, hvor nogle af visionerne højst sandsynlig vil kunne virkeliggøres.

Vil du vide mere kan du besøge min hjemmeside på http://www. christiania.org/utopia

Mange hilsener

Ditlev Nissen ditlev@utopiskehorisonter.dk

Ditlev Nissen har efter flere års orlov genoptaget studiet på Blaagaard Seminarium.

Disse kasser kan bruges som illustrativ tekst. Hvis der er brug for det har jeg billedemateriale fra fremtidsværksteder:

"Demokrati er en tankegang, en livsform, som man tilegner sig og lever igennem alle livets relationer."

Hal Koch: Hvad er demokrati?

"Fremtidens Uddannelse på Vores Seminarium er et godt emne for et fremtidsværksted. Arbejdsformen er politikudviklende."

Søren, Hovedstadens PædagogSeminarium.

"Jeg synes det var dejligt og lærerigt projekt, hvor vi fik nogle ting frem som normalt ikke ville blive taget seriøst. Jeg håber succesen gentager sig da eleverne har hårdt brug for at blive hørt og komme til orde. Vi elever håber at vi snart kan få indflydelse på skolens hverdag."

Elev på Teknisk Skole, der deltog i udviklingsarbejdet Forbedring af skolemiljøet med fremtidsværksteder (15 stk) som metode

"Gennem arbejdet med socialøkologiske metoder viser det sig, at såvel organisation som det enkelte individ udvikler sig i en retning af et modent og ansvarligt væsen, der evner at finde sin plads i helheden. Dermed er socialøkologi en moderne udviklingsvej for mennesker".

Steen Hildebrandt (red.): Helhedssyn og Ledelse, Ankerhus Gruppen 1989.

 


Utopiske Horisonter, tlf. +45 2278 9185, ditlev@utopiskehorisonter.dk / www.utopiskehorisonter.dk